غیرفعال

8
ریخت و پاش شده ام
      و
در موجودیت خودم غیرفعال...


برچسب ها:
زمان: 2018-04-22 01:45:01